Mon 08/26/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Bethlehem YMCA 5:30p 9:00p  BYHA Summer Skills Game BYHA Summer Skills   PP 
 Tue 08/27/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Bethlehem YMCA 7:00p 8:15p  18U Midget A Wrap practice    PP 
7:00p 8:15p  16U Midget A Wrap practice    PP 
 Wed 08/28/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Bethlehem YMCA 5:30p 9:00p  BYHA Summer Skills Game BYHA Summer Skills   PP 
 Thu 08/29/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Bethlehem YMCA 7:00p 8:15p  16U Midget A Wrap practice    PP 
7:00p 8:15p  18U Midget A Wrap practice    PP